Disiplin Kurulu Yönetmeliği

 TÜKD DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmelik,Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği  Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere, Yasaya ve Dernek Tüzüğüne  uygun olarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Yönetmelik Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şubelerine kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

DİSİPLİN CEZALARI İLE  İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 3- Disiplin cezaları; üyelerden,  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği  tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten, gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.

Suçların ve cezaların tanımlanmış olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

Hakkında disiplin soruşturması açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

İKİNCİ BÖLÜM – Disiplin Kurulunun  Teşkili, Görev  ve Yetkileri

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM VE  YETKİLERİ

Madde 4- Disiplin kurulunun teşkili ile görev  ve yetkileri Dernek Tüzügümüzün 11. Maddesine belirtilmiştir. Buna göre; Disiplin Kurulu, 5 (beş)  üyeden oluşur. Disiplin Kurulu’nun başkanı, TUKD Genel Başkanıdır. 4 (dört) asil ve 4 (dört) yedek üye, Genel Kurul’ca seçilir. Disiplin kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, aldığı oy sayısına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nca kendisine iletilen konularla ilgili olarak dernek tüzüğüne aykırı davranışları ile derneğin kurumsal yapısına zarar verenler hakkında gerekli soruşturmayı yaparak yönetim kuruluna rapor halinde sunar. Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarar uğratıcı her türlü eylem, beyan ve yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını, Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Suçları ve Cezalar

DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 5– Disiplin suçları olarak aşağıda belirlenen suç ve eylemler kabul edilmiştir.

  • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenler hakkında.
  • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlar veya derneği maddi zarara sokanlar hakkında.
  • Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınanlara, konuşmaları ve davranışları ile Dernek üyeliğine yaraşır olmaktan çıkan, dernekle ve üyelerle ilgili asılsız haberler çıkaran, bunları yayan, Dernek adı ve onuruyla bağdaşmayan durumları olan  veya Tüzüğe aykırı hareket ettiği saptanan üyelere.
  • Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.
  • Dernek Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevi mazeretsiz olarak yapmayan ve verilen görevlerden sürekli kaçınan, verilen kararlara uymaktan kaçınanlar hakkında.
  • Dernek mallarına, tesislerine ve Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli taksir yoluyla maddi zarar verenler hakkında.
  • Dernek Yönetim Kurulundan yazılı onay almadan, Dernek adına ulusal veya uluslararası yazışmalar yapmak ve TÜKD’ni temsilen ulusal ve uluslar arası topantılara katılanlar hakkında.

TÜKD tüzügünün 5.Maddesinden Üyelikten çıkarılma ile ilgili durumlar aşağıdaki yazıldığı şekliyle  net olarak belirlenmiştir. Ancak tüzügün 5. Maddesindeki durumlarda, Yönetim Kurulu her hangi bir disiplin soruşturmasına gerek kalmadan karar alarak bu yaptırımları uygulamakla yetkilidir. Yukarıda tanımlanan disiplin suçları ise; disiplin soruşturması açılmasını gerektiren durumlar olarak tanımlanmıştır.

(TÜKD Tüzügü, Madde 5- Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-(2) İki yıl üyelik aidatını ödememek, yazılı ikazdan itibaren bir ay içinde edimini yerine   getirmemek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Dernekten yazılı onay almadan dernek adına ulusal veya uluslar arası yazışmalar yapmak ve TÜKD’ni temsilen ulusal veya uluslar arası toplantılara katılmak,

6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik sona erdirilebilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılan üye derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır )

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 6– Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak disiplin suçu işleyen üyelere yaptığı eylem ve işlediği soruşturulan disiplin suçunun ağırlığına göre yazılı uyarı cezası, kınama cezası veya dernekten ihraç cezası verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Sürecinin İşletilmesi 

GENEL KURAL

Madde 7- Disiplin sürecinin işletilmesinde; disiplin soruşturması  aşamasında , hakkında soruşturma başlatılan kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde, yazılı ve gizli olarak  yedi (7) gün içerisinde bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa delilerini bildirmesini istenir. Soruşturma usulü Genel Hukuk Kuralları Çerçevesinde yürütülür. Disiplin Kurulu soruşturulan  eylem ve bu eyleme verilebilecek cezayla ilgili olarak Genel merkez yönetim kurulunda görüşülmek ve karar verilmek üzere bir rapor hazırlar. Üyeyle ilgili disiplin cezası, hazırlanan bu rapora göre  takdiren Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.

BİLDİRİM

Madde 8- Bildirim, herhangi bir kişinin Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve/veya doğrudan Disiplin Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu Dernek üyesinin yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği ve adresi ile hakkında bildirimde bulunulan üyenin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirime konu olayın tarihinin belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların eklenmesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça saklı tutulur.

Madde 9- Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile Derneğin onur ve itibarını sarsıcı, Derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını  Disiplin Kurulundan  isteyebilir.

Denetleme Kurulu da, incelediği konular ve denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak sorumlular hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM – Uygulanacak Genel Hükümler

Madde 10- Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

DOSYALAMA

Madde 11- Disiplin Kuruluna ait dosyalar, Displin Kurulunun kendi içerisinden seçeceği, Sekreter  üyesi tarafından Genel Merkezde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez. Kurulca iki dosyalar tutulur ( Karar dosyası, yazışma dosyası).

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 12- Bu yönetmelik bir bütün olarak …….. tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik hükümlerini Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve  Disiplin Kurulu yürütür.